V sústave jednoduchého účtovníctva môžu účtovať fyzické osoby, ktoré podnikajú alebo vykonávajú zárobkovú činnosť, ak preukazujú svoje výdavky vynaložené na dosiahnutie, zabezpečenie a udržanie príjmov. Jednoduché účtovníctvo môžu používať aj občianske združenia a ich organizačné zložky, ktoré majú právnu subjektivitu, združenia právnických osôb a neziskové organizácie ak nepodnikajú a nedosiahli v predchádzajúcom účtovnom období príjem 200 000 eur, cirkev a náboženské spoločnosti, ktoré majú právnu subjektivitu ak nepodnikajú.
V sústave jednoduchého účtovníctva je podnikateľ povinný dodržiavať Postupy účtovania v sústave jednoduchého účtovníctva, Zákon o účtovníctve, Zákon o dani z príjmov a Zákon o DPH.

V rámci našich služieb vedenia jednoduchého účtovníctva našim klientom zabezpečíme:

 • vedenie peňažného denníka
 • vedenie pokladničnej knihy
 • vedenie knihy záväzkov a pohladávok
 • evidenciu majetku
 • zúčtovanie pracovných ciest
 • evidenciu a daňové priznanie DPH, súhrnný výkaz DPH (pre klientov, ktorí nie sú platcami DPH zabezpečíme sledovanie povinnosti podania žiadosti o registráciu DPH)
 • ďalšia komunikácia s úradmi podľa podnikateľských aktivít klienta
 • daňové priznanie k dani z príjmov fyzických osôb typu A a B
 • konzultácia ohľadom zmeny vedenia účtovníctva z jednoduchého na podvojné
 • poradenské a konzultačné služby
 • administratívne služby
V sústave podvojného účtovníctva účtujú účtovné jednotky, ktorým to prikazuje Obchodný zákonník (spoločnosti s ručením obmedzeným, družstvá, akciové spoločnosti), alebo ktorým to Obchodný zákonník dovoluje (fyzické osoby – podnikatelia, ak chcú uplatňovať na vyčíslenie základu dane skutočné výdavky v podmienkach podvojného účtovníctva).
V sústave podvojného účtovníctva je podnikateľ povinný dodržiavať Postupy účtovania v sústave podvojného účtovníctva, Zákon o účtovníctve, Zákon o dani z príjmov a Zákon o DPH.

V rámci našich služieb vedenia podvojného účtovníctva našim klientom zabezpečíme:

 • vedenie účtovného denníka
 • vedenie knihy pohladávok a záväzkov
 • vedenie pokladničnej a bankovej knihy
 • evidencia a odpisy hmotného a nehmotného majetku
 • zúčtovanie pracovných ciest
 • evidenciu a daňové priznanie DPH, súhrnný výkaz DPH (pre klientov, ktorí nie sú platcami DPH zabezpečíme sledovanie povinnosti podania žiadosti o registráciu DPH)
 • daňové priznanie k dani z príjmov
 • ďalšia komunikácia s úradmi podľa podnikateľských aktivít klienta
 • výkazy cash-flow
 • ročnú účtovnú závierku tzn. vypracovanie Súvahy, Výkazu ziskov a strát a poznámky k účtovnej závierke
 • poradenské a konzultačné služby
 • administratívne služby
V rámci našich služieb spracovanie pracovných ciest našim klientom zabezpečíme:

 • spracovanie tuzemských pracovných ciest v zmysle Zákona o cestovných náhradách
 • spracovanie zahraničných pracovných ciest v zmysle Zákona o cestovných náhradách
Vednie mzdovej a personálnej agendy je povinnosťou pri zamestnávaní minimálne jedného zamestnanca. Naša spoločnosť zabezpečí celú agendu súvisiacu s pracovným pomerom.

V rámci našich služieb mzdy a presonalistika našim klientom zabezpečíme:

 • spracovanie miezd na základe podkladov klienta
 • výpočet odvodov poistného
 • spracovanie výplatných listín a pások
 • vyhotovenie a zasielanie mesačných výkazov do poisťovní
 • prihlášky a odhlášky do Sociálnej poisťovne a zdravotných poisťovní
 • vyhotovenie a zasielanie mesačných prehľadov o zrazených a odvedených preddavkoch na daň zo závislej činnosti
 • vyhotovenie a zasielanie ročného hlásenia o zrazených a odvedených preddavkoch na daň
 • ročné zúčtovanie dane z príjmu zo závislej činnosti
 • evidencia dovoleniek
 • podklad pre tvorbu dohadných položiek na nevyčerpanú dovolenku
 • vyhotovenie prevodného príkazu na vyplatenie miezd
 • vyhotovenie prevodného príkazu na úhradu odvodov a dane zo závislej činnosti
 • štatistické výkazy
 • pri výstupe: evidenčný list dôchodkového poistenia, zápočet rokov
 • na požiadanie zamestnancov vydávame potvrdenia o výške príjmu
 • vyhotovenie pracovnej zmluvy a dohody
 • vyhotovenie dohody o hmotnej zodpovednosti
 • vedenie personálnej evidencie zamestnancov
 • zabezpečenie povinného školenia zamestnancov z oblasti BOZP a PO
V rámci našich služieb spracovanie daňového priznania a daňovej evidencie našim klientom zabezpečíme:

 • daň z príjmov fyzických osôb
 • daň z príjmov právnických osôb
 • daň z pridanej hodnoty
 • daň z nehnuteľnosti
 • daň z motorových vozidiel